NOWELIZACJA USTAWY…

NOWELIZACJA USTAWY O PLANOWANIU PRZESTRZENNYM.

Z dniem 21.10.2010r wchodzi w życie nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która zmienia niektóre punkty ustawy z dnia 27 marca 2003r. Wprowadzone zmiany nie powodują żadnej rewolucji w zakresie planowania przestrzennego, ale mają na celu, ogólnie rzecz biorąc, przyspieszyć proces uchwalania zarówno studium zagospodarowania przestrzennego, planów miejscowych jak i w mniejszym stopniu, zmniejszyć opóźnienia w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy. Kilka zmian w przepisach jest wartych omówienia.

Pierwszą istotną zmianą jaka pojawiła się w nowelizacji jest skrócenie okresu przewidzianego na ogłoszenie o wyłożeniu projektu studium, jak i samego czasu wyłożenia, z odpowiednio 14 i 30 dni do 7 i 21 dni.

Podobne cięcia czasowe dotknęły również procedurę uchwalania planów miejscowych. Obecnie organy uzgadniające projekt planu, mają na przedstawienie opinii lub uzgodnienia czas nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30dni (poprzednia wersja ustawy nie precyzowała „górnej” granicy czasowej, dolna natomiast wynosiła 21 dni). Zmienił się też okres czasu przewidziany od momentu uchwalenia planu do chwili jego obowiązywania z 30 dni na 14 dni.

Bardzo istotna, zwłaszcza dla przyszłych inwestorów, jest zmiana Art.62., która przewiduje skrócenia maksymalnego czasu zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy z 12 miesięcy jakie obowiązywały do tej pory, do 9 miesięcy. Oczywiście pozostają przepisy mówiące, iż wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli:

- w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawieszenia nie podjęto uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu, lub

- w okresie zawieszenia nie uchwalono miejscowego planu lub jego zmiany.

Zatem złagodzeniu uległ bardzo bolesny przepis, dający urzędom możliwość zawieszania postępowania na rok czasu, w którym inwestor nie miał praktycznie możliwości kontynuowania procesu inwestycyjnego.

Nowelizacji uległy także przepisy określające zakres merytoryczny opracowań planistycznych, a w szczególności Art. 15. dotyczący planu miejscowego. Od października tego roku, każdy nowo tworzony plan miejscowy będzie musiał precyzować min. takie informacje jak: wskaźniki zagospodarowania terenu, minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną ilość miejsc postojowych i sposób ich realizacji na działce, gabaryty obiektów, ale również: usytuowanie budynków względem dróg, kolorystykę i pokrycie dachów.

Tak więc, obecna nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z jednej strony uszczegóławia opracowania planistyczne, zawężając jeszcze bardziej pole manewru projektantom, z drugiej zaś mniej lub bardziej wyraźnie, skraca czas potrzebny na ich uchwalenie. Jakość nowych rozwiązań prawnych przyjdzie nam ocenić zapewne za jakieś kilka miesięcy.

Przywołane akty prawne:

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

arch. Marcin Twardowski

oryginalnie na: http://www.architekci.pl/prawopytania/index.php?id_dzialu=86&id_fragment=10606&od=0&krok=20#art

3 Responses to NOWELIZACJA USTAWY…

  1. Most what i read online is trash and copy paste but your posts are not alike. Bravo.

  2. enronnate says:

    hi, new to the site, thanks.

  3. As a CNA I know how you feel. I bet you could be a property well being aide they have numerous various types of customers that you may be able to help. With a number of the customers you only need to take them to the physician or the store. http://qweroiu32.com

Leave a Reply to Sparkle Youngman Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>