Archive for May, 2012

Mała przychodnia lekarska

Sunday, May 6th, 2012

Mała przychodnia:

Problem: Jakie wymagania techniczno – budowlane muszą spełnić pomieszczenia małej przychodni lekarskiej przy budynku jednorodzinnym, złożonej z kilku gabinetów lekarzy specjalistów?

Jeżeli plan miejscowy lub warunki zabudowy dopuszczają lokalizację funkcji punktu opieki zdrowotnej w danym miejscu, to należy spełnić następujące wymagania:
− Pomieszczenia przychodni muszą stanowić odrębną całość i być jasno wydzielone od funkcji mieszkalnej.
− Muszą spełnić wszystkie wymagania ogólne warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
− Jeżeli dana przychodnia będzie NZOZ-em, to musi spełnić wymagania Rozporządzenia ministra zdrowia z w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.
− Jeżeli dana przychodnia będzie powstawała w ramach indywidualnej, lub grupowej praktyki lekarskiej to powinna spełnić wymagania Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny, służące wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej.

Generalnie wymagania względem zakładu opieki zdrowotnej są znacznie bardziej rygorystyczne od tych dotyczących indywidualnej lub grupowej praktyki lekarskiej. Jednakże z pozabudowlanych, formalnych przyczyn, często dostosowuje się gabinety, zespoły gabinetów do wymagań ZOZ-ów i rejestruje daną praktykę jako ZOZ.

Przywołane akty prawne:
Ustawa: Prawo budowlane
Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej
Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny, służące wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej.